terminal 2


สนามบินดอนเมือง เพิ่งประกาศเปิดการให้บริการใช้อาคาร 2 (terminal 2) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อลดความแออัดของอาคารเดิมที่ต้องรองรับการให้บริการทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและต่างประเทศ   โดยอาคาร 2 ที่แยกออกมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศออกมาจากกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางต่างประเทศ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น   ผมจึงขอสรุปข้อมูลคร่าวๆ ที่ได้รวบรวมมา มาแบ่งเป็นเพื่อนๆ […]

สรุปข้อมูลอาคาร 2 (terminal 2) สนามบินดอนเมือง ที่ขาเที่ยวต้องรู้